Integritetspolicy

1. Kontaktuppgifter och bakgrund

1.1 Tjänsten EquipmentLoop (“Tjänsten”) tillhandahålls av Equipmentloop AB, org. nr 559078–2602, Lindhagensgatan 74, 112 18 Stockholm, info@equipmentloop.se (“EquipmentLoop” eller “vi”) till din arbets- eller uppdragsgivare, dvs. EquipmentLoops kund (hädanefter “Kunden”).

1.2 EquipmentLoop är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i samband med din registrering av ett användarkonto för Tjänsten och för den behandling som sker i syfte att administrera ditt användarkonto för Tjänsten.

2. Vilka personuppgifter behandlar EquipmentLoop?

2.1 I samband med registreringen av ditt användarkonto för Tjänsten registreras ditt namn, bild (valfritt), e-postadress, telefonnummer, arbetsgivare och arbetsplats.

2.2 Vid din eller annan användares användning av Tjänsten registreras även uppgifter om

3. Vad används uppgifterna till och vad är den lagliga grunden för det?

3.1 Dina personuppgifter behandlas för att EquipmentLoop ska kunna tillhandahålla dig ett användarkonto, ge dig tillgång till Tjänsten och administrera ditt användarkonto för Tjänsten. Din e-postadress används under själva användandet av Tjänsten för att kunna skicka notiser, t ex när en artikel går ut, för att skicka aktuella statusrapporter, eller annan liknande kommunikation som berör aktuella projekt. Efter avslutat projekt används din e-postadress och telefonnummer i uppföljningssyfte, för att skicka projektsummeringar samt för proaktiva kontakter i syfte att starta upp nya projekt.

3.2 Ovan beskrivna behandling sker med ditt samtycke. Du lämnar ditt samtycke till behandlingen som EquipmentLoop utför som en del av registreringsprocessen för nya användare. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på info@equipmentloop.se. Om du återkallar ditt samtycke kommer EquipmentLoop att avsluta ditt användarkonto och EquipmentLoop kommer att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Om du återkallar ditt samtycke påverkar detta inte lagligheten av behandlingen som skedde med stöd av samtycket innan det återkallades. Tänk på att även om du återkallar ditt samtycke så kan Tjänsten innehålla personuppgifter om dig som EquipmentLoop behandlar på uppdrag av Kunden och behandlingen av sådana uppgifter påverkas inte av återkallandet av det samtycke som du har gett till EquipmentLoop.

3.3 EquipmentLoop kan även komma att använda dina personuppgifter för att kontrollera, förhindra, utreda eller vidta andra åtgärder i samband med missbruk av Tjänsten eller brott mot användarvillkoren för Tjänsten eller denna integritetspolicy eller i samband med legala åtgärder, misstanke om bedrägeri eller potentiella hot mot EquipmentLoop eller andras rättigheter. Sådan behandling sker med stöd av en intresseavvägning där följande intressen beaktas:

a) EquipmentLoops intresse av att utreda misstanke om och vidta åtgärder vid missbruk av Tjänsten eller brott mot användarvillkoren för Tjänsten eller denna integritetspolicy;

b) EquipmentLoops intresse av att brott eller hot mot dennes intressen utreds och bevisas;

c) tredje parts intresse av att brott eller hot mot dennes intressen utreds och bevisas; och/eller

d) svensk eller utländsk myndighets intresse av att bedriva brottsbekämpande verksamhet och sammanställa bevisning för sådana ändamål.

4. Vem får ta del av personuppgifterna?

4.1 Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med punkt 3.

4.2 EquipmentLoop kan komma att låta tredje part som behandlar personuppgifter på EquipmentLoops uppdrag, såsom företag som tillhandahåller service- och supporttjänster relaterade till Tjänsten, analystjänster, samt koncernbolag, ta del av dina personuppgifter för behandling av personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

5. Överföring av personuppgifter till tredje land

5.1 Dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje parter (såsom service- och supporttjänsteföretag, analystjänster eller koncernbolag), som behandlar dina personuppgifter på EquipmentLoops uppdrag och vilka är etablerade i ett land utanför EU/EES (s.k. tredje land).

5.2 I de fall personuppgifterna överförs till ett tredje land som inte omfattas av ett beslut av EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå, kommer överföringen av dina personuppgifter skyddas av lämpliga skyddsåtgärder genom standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen, Privacy Sheild-certifiering hos amerikanska handelsministeriet eller en leverantörs bindande företagsbestämmelser. Du kan få ta del av en kopia av den relevanta skyddsmekanismen för din granskning genom att kontakta EquipmentLoop. EquipmentLoops kontaktinformation hittar du under punkt 1 ovan.

6. Hur länge sparas uppgifterna?

6.1 Dina personuppgifter sparas så länge du har ett användarkonto för Tjänsten. EquipmentLoop bevarar inte dina personuppgifter efter det att du har avslutat ditt användarkonto, om det inte krävs för att följa lagkrav eller för att bevaka EquipmentLoops rättsliga intressen (t.ex. vid en pågående juridisk process) och i sådant fall endast så länge det är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med den fortsatta behandlingen.

6.2 Även om du väljer att ta bort ditt användarkonto kan Tjänsten fortfarande komma att innehålla personuppgifter om dig vilka Kunden är personuppgiftsansvarig för och vilka inte omfattas av denna integritetspolicy.

7. Cookies

7.1 En cookie (även kallat kakor) är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på din dator via din webbläsare (om du tillåter detta) och som möjliggör för webbplatsens eller leverantörens system att känna igen din webbläsare och spara och komma ihåg viss information. Vi använder bl.a. cookies för att kunna ge dig support via vår chatt och för att se hur du använder vår webbplats. Vi använder också cookies för att aggregera data kring antal besök på webbplatsen och hur den används så vi kan erbjuda en bättre upplevelse och tjänster i framtiden.

Vi använder cookies för att:

 • Förstå och spara användares preferenser inför framtida besök
 • Aggregera data kring antal besök på webbplatsen och hur den används så vi kan erbjuda en bättre upplevelse och tjänster i framtiden. Vi använder också betrodda tredjepartsleverantörer för att samla in denna information.
 • Du kan välja att din webbläsarna varnar dig varje gång en cookie skickas, eller så kan du välja att stänga av alla cookies under din webbläsares inställningar. Detta kan innebära att delar av funktionerna slutar att fungera.

  7.2 Vi använder Google Analytics, Intercom, Hotjar & UX Cam för att bättre förstå våra användares behov och kunna förbättra upplevelsen. Analystjänsterna hjälper oss at bättre förstå våra användares upplevelse (t ex hur mycket tid som spenderas på vilken sida, vilka länkar de trycker på, etc.) både i mobilen och webben och detta möjliggör för oss at bygga och underhålla Tjänsten baserat på användarfeedback. Tjänsterna använder cookies och andra teknologier för att samla in information om användningen, så som IP adress, skärmstorlek, skärmtyp, webbrowser, och förvalt språk på vår webbsida/app. Tjänsterna sparar informationen anonymiserat för vår räkning.

  8. Dina rättigheter

  8.1 Du har rätt att i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning begära tillgång till dina personuppgifter och begära information om EquipmentLoops behandling av dina personuppgifter samt rättelse, blockering respektive radering av dina personuppgifter, t.ex. om personuppgifterna är felaktiga, missvisande eller obsoleta. Du har även rätt att under vissa förutsättningar invända mot och begära begränsning av behandlingen.

  8.2 Personuppgifter som du själv tillhandahållit EquipmentLoop har du även, i den mån det framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning, rätt att få ut en kopia av i ett strukturerat, allmänt använt digitalt format. Du har även rätt att begära att sådana uppgifter ska överföras från EquipmentLoop direkt till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt för EquipmentLoop (s.k. dataportabilitet).

  8.3 Du har rätt att, när som helst, lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att den behandling av dina personuppgifter som EquipmentLoop utför strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning.

  8.4 Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, denna integritetspolicy, har synpunkter på EquipmentLoops behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta EquipmentLoop. EquipmentLoops kontaktinformation hittar du under punkt 1.

  Last updated: 2020-04-08